Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vind je hier!

1. Algemeen

Deze voorwaarden beheersen alle offertes en overeenkomsten (‘Overeenkomst’) van Fides om diensten (‘Diensten’) aan te bieden aan u, opdrachtgever (‘Opdrachtgever’). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte of de offerte door Fides is herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien Fides dit schriftelijk heeft bevestigd of Fides een aanvang maakt met het leveren van de Diensten.

2. Personeel

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Fides als een onderneming en vermelding van specifiek personeel van Fides in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. Fides mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever personeel aanwijzen dat de Diensten zal verrichten en Fides kan dit personeel te allen tijde door andere personeel van Fides vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever. Fides zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van wijzigingen in de inzet van personeel.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van Fides dat betrokken was bij het leveren van de Diensten in dienst te nemen of te benaderen teneinde dit personeel een dienstverband aan te bieden, dan wel het personeel van Fides als zelfstandige op basis van een overeenkomst van opdracht in te huren of het personeel anderszins al dan niet om niet, buiten Fides om, werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever. Zulks op straffe van een door Fides direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per medewerker.

In het geval van detachering door opdrachtgever aan derden zal opdrachtgever in het contract met derden deze verplichting opnemen.

3. Werkomgeving

Indien Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever kosteloos kantoorruimte ter beschikking stellen zoals redelijk verlangd door het personeel van Fides, inclusief gebruikelijke faciliteiten zoals telefoon, fax, kopieerapparatuur, etc.

4. Werktijden
5. Vergoeding en kosten
6. Facturering
7. Intellectuele eigendom
8. Geheimhouding
9. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
10. Claims
11. Levering van de diensten
12. Aansprakelijkheid
13. Overdraagbaarheid
14. RechtskeuzeFides


Fides ontzorgt jouw organisatie met de inrichting en ontwikkeling van AFAS Profit en In- en OutSite.

Contact


Heemsteedseweg 24

3992 LS Houten


E: info@fidessolutions.nl

T: 0850 - 655 346

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte van ons laatste nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!Algemene voorwaarden   |   Privacy   |   Fides Copyright © 2019